Dedfrydwyd Benthyciwr Arian Didrwydded o Gwmbrân, Horrace Taylor

Dedfrydwyd benthyciwr arian didrwydded o Gwmbrân, Horrace Taylor, 73 oed, i 3 mis yn y carchar, wedi’i ohirio am ddwy flynedd, ar ôl pledio’n euog i fenthyca arian yn anghyfreithlon.

Tabitha Richardson Siarc Benthyca 83 oed o Gasnewydd

Roedd siarc benthyca 83 oed yn “manteisio ar bobl fregus” a byddai’n eu bygwth pe baen nhw’n methu ad-daliadau.

Siarad Dysgu Gwneud

Mae dysgu eich plant am arian o oedran ifanc yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt fel oedolion. Gallwn ddangos i chi sut i siarad â phlant 3 i 11 oed am arian.

ActionRehab

Rhywbeth sy’n aml yn cael ei anwybyddu yw’r doll ariannol sy’n dod ynghyd â ddibyniaeth.

Eisiau clywed mwy am Atal Siarcod Benthyg Arian? Beth am wrando ar ein hymddangosiad ar y Podlediad “Holi’r Rheoleiddiwr”.

Eisiau clywed mwy am Atal Siarcod Benthyg Arian? Beth am wrando ar ein hymddangosiad ar y Podlediad “Holi’r Rheoleiddiwr”.

Siarcod Arian Anghyfreithlon Yn Cymryd Mantais Ar Bwysau Costau Byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian. Dywed 38% eu bod yn fwy tebygol o fod angen benthyg arian neu gredyd eleni i dalu costau bob dydd. Roedd 50% o’r rhai oedd yn benthyca angen arian ar gyfer costau byw bob dydd; o’r rheini, 66% ar gyfer bwyd a 53% i dalu biliau ynni. Pobl 18-34 oed sydd fwyaf agored i gael eu targedu gan fenthycwyr arian anghyfreithlon.

Ara Gambling Service

Ara Gambling Service

Gwasanaeth Arian a Phensiynau Bydd Wythnos Siarad Arian 7 – 11 Tachwedd 2022.

Mae Lee Phillips, Rheolwr Cymru i’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn taflu goleuni ar sut i fod mewn rheolaeth pan fyddwch yn benthyg arian, opsiynau i ystyried cyn defnyddio credyd neu gymryd benthyciad banc, a lle i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth, beth bynnag eich sefyllfa.

26.10.22 – Siarc Benthyg Arian Yn Llanelli Wedi’i Ddedfrydu I 10 Mis

Heddiw, cafodd dyn o Lanelli ei ddedfrydu i 10 mis o garchar wedi’i ohirio am flwyddyn. Ar 26 Awst 2022, plediodd Clayton Liston Rumbelow (49) o Lwynhendy, Llanelli yn euog i fenthyca arian yn anghyfreithlon hyd at werth o £100,000, yn ymwneud â thystiolaeth a ddarganfuwyd wrth weithredu gwarant yng nghyfeiriad cartref y diffynnydd.

Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau – ‘Helping Those Who Use Credit To Make Ends Meet’ (Gorffennaf 2022)

Gwnaeth y Gwasanaeth Arian a Phensiynau gomisiynu adroddiad i adolygu’r dystiolaeth ddiweddaraf ar y bobl sy’n ariannol agored i niwed, gan ganolbwyntio’n benodol ar y rheiny sy’n defnyddio credyd i gael dau ben llinyn ynghyd.