Tabitha Richardson Siarc Benthyca 83 oed o Gasnewydd

Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o’i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i’w dioddefwyr mewn iawndal.

BBC Cymru

Mae tua chwarter o bobl yn bwriadu benthyg arian i dalu am y Nadolig eleni. Mae’r Nadolig rownd y gornel, ac er bod llawer i fod yn ddiolchgar amdano, mae’n hawdd syrthio mewn i straen ariannol yn ystod y gwyliau. Darllenwch beth oedd gan Sarah Smith, arweinydd tîm Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru i’w ddweud am sut i amddiffyn eich hun rhag benthyca arian anghyfreithlon y Nadolig hwn.

WalesOnline

Siaradodd tîm Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru â Wales Online yn ddiweddar i godi ymwybyddiaeth ynghylch y tactegau a’r ecsbloetio annifyr a ddefnyddir gan fenthycwyr arian didrwydded yng Nghymru. Mae’r erthygl yn tynnu sylw at straeon torcalonnus y rhai sy’n gaeth mewn cylch o ddyledion.

Dedfrydwyd Benthyciwr Arian Didrwydded o Gwmbrân, Horrace Taylor

Dedfrydwyd benthyciwr arian didrwydded o Gwmbrân, Horrace Taylor, 73 oed, i 3 mis yn y carchar, wedi’i ohirio am ddwy flynedd, ar ôl pledio’n euog i fenthyca arian yn anghyfreithlon.

Tabitha Richardson Siarc Benthyca 83 oed o Gasnewydd

Roedd siarc benthyca 83 oed yn “manteisio ar bobl fregus” a byddai’n eu bygwth pe baen nhw’n methu ad-daliadau.

Siarad Dysgu Gwneud

Mae dysgu eich plant am arian o oedran ifanc yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt fel oedolion. Gallwn ddangos i chi sut i siarad â phlant 3 i 11 oed am arian.

ActionRehab

Rhywbeth sy’n aml yn cael ei anwybyddu yw’r doll ariannol sy’n dod ynghyd â ddibyniaeth.

Eisiau clywed mwy am Atal Siarcod Benthyg Arian? Beth am wrando ar ein hymddangosiad ar y Podlediad “Holi’r Rheoleiddiwr”.

Eisiau clywed mwy am Atal Siarcod Benthyg Arian? Beth am wrando ar ein hymddangosiad ar y Podlediad “Holi’r Rheoleiddiwr”.

Siarcod Arian Anghyfreithlon Yn Cymryd Mantais Ar Bwysau Costau Byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian. Dywed 38% eu bod yn fwy tebygol o fod angen benthyg arian neu gredyd eleni i dalu costau bob dydd. Roedd 50% o’r rhai oedd yn benthyca angen arian ar gyfer costau byw bob dydd; o’r rheini, 66% ar gyfer bwyd a 53% i dalu biliau ynni. Pobl 18-34 oed sydd fwyaf agored i gael eu targedu gan fenthycwyr arian anghyfreithlon.

Ara Gambling Service

Ara Gambling Service